Australian Centre

Line chat

วีซ่าหมายถึงหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศ บางประเทศอาจจะเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติด หรือที่ทำเป็นรอยตราประทับ อยู่ในหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ถือได้ปฏิบัติว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศใด ก็จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทาง ตามปกติโดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศ จะต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทาง เข้าประเทศนั้นๆ เสียก่อนก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่ได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันก็ได้ หรือบางประเทศอาจยกเว้นโดย การอนุญาตให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้

เพราะฉะนั้นวีซ่าจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนทุกคนต้องทำการยื่นเรื่องของวีซ่านักเรียนก่อน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน ซึ่งการขอวีซ่าต้องใช้เอกสารต่างๆประกอบการพิจารณามากมาย จะได้รับการพิจารณาหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาใบสมัครวีซ่าเป็นหลัก นักเรียนจึงควรทำความเข้าใจไว้ว่า การที่โรงเรียนตอบรับให้เราเข้าเรียนได้ ไม่ได้หมายความว่า วีซ่าเราจะผ่านเหมือนกันทุกคน เพราะทางสถานทูตต้องพิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ประกอบกับหลักฐานอื่นๆที่ตัวผู้สมัครยื่นไปให้กับสถานทูต การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการให้ข้อมูลเท็จก็อาจส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่าของผู้สมัครได้ เราสามารถให้คำแนะนำปรึกษา ในการเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่าทุกประเภทสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย ทั้งเพื่อเรียนหนังสือ,ท่องเที่ยว, ทำงาน หรือขอวีซ่าอยู่ถาวร

ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลของวีซ่าหลักๆซึ่งใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียทั้งแบบวีซ่าชั่วคราวและถาวร หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการให้เราช่วยยื่นเรื่องวีซ่าให้ กรุณาติดต่อเราได้ทันที เราให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Didn`t found answer you looking for?

Contact our experts

ถาม :จะสมัครไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้อย่างไร และเริ่มหลักสูตรเมื่อไหร่?

ตอบ : ต้องยื่นใบสมัครของแต่ละสถาบัน ( บางสถาบันกำหนดค่าสมัครเรียนไว้ด้วย) พร้อมหลักฐานการศึกษาตัวจริง ทางบริษัทสามารถรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ ในการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และโท ต้องการผลการเรียน (Transcript) ซึ่งเกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 – 7.0 หรือบางสาขาวิชาต้องการประสบการณ์การทำงานด้วย เช่น MBA และจะต้องมีใบผ่านงาน รวมทั้งจดหมายรับรองจากที่ทำงานหรือจากอาจารย์ หลักสูตร MBA บางสถาบันต้องการผล GMAT ด้วย การศึกษาของออสเตรเลียเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม นักศึกษาควรยื่นเรื่องประมาณ 2-3 เดือนล่วงหน้า เพื่อเผื่อเวลาไว้สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งการขอยื่นวีซ่าซึ่งต้องใช้เวลาถึง 5 – 10 วันทำการ

ถาม : IELTS คืออะไร ?

ตอบ : IELTS คือชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (The International English Language Testing System)ซึ่งเป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับ ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทางบริษัทของเรามีการเปิดสอน course IELTS ให้กับนักเรียนที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะค่ะ

ถาม : ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษ IELTS จะต้องเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลานานเท่าไหร่?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนว่าดีแค่ไหน ถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเลย คงจะต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 1 ปี ถ้าพื้นฐานดีอาจจะเรียนประมาณ 10-20 สัปดาห์

ถาม : ในการสอบ IELTS ต้องทดสอบอะไรบ้าง?

ตอบ : IELTS เป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูดโดยรูปแบบของการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐาน ทักษะการฟัง และการพูดนั้นจะเหมือนกันแต่จะต่างกันในส่วนของการอ่านและการเขียนซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือเชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของผู้สมัครสอบ

ถาม : ถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลีย จะต้องมีวีซ่าไหม?

ตอบ : ต้องมี นักศึกษาจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนง ที่จะไปเรียนและได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น (ตามกฎของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรม (Department of Education, Science and Training หรือ DEST) และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ นักศึกษาจากประเทศที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม ‘Assessment levels 1 และ 2’ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าทันทีที่ได้รับการยืนยันจากสถานศึกษาว่าได้รับนักศึกษาเข้าเรียนแล้วทาง “บริษัท” จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆ ขั้นตอนของการขอวีซ่า รวมทั้งจะเป็นผู้จัดการยื่นขอ visa ให้แก่น้องๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่จะไปศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยหลักสูตรอื่น รวมเป็นเวลา 2/3 ปี “บริษัท” จะดูแลให้นักศึกษาได้รับการบันทึกลงข้อมูลอีเลกทรอนิคส์ E-Coe (electronic Confirmation of Enrolment) สำหรับทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับวีซ่าที่ยาว พอที่จะครอบคลุมเวลาทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการพำนักอยู่ในออสเตรเลีย “บริษัท” จะดูแลให้มีการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับหลักสูตรแรก และค่าธรรมเนียมล่วงหน้าส่วนหนึ่งสำหรับหลักสูตรต่อไปตามระเบียบของการขอวีซ่า และตรงตามระเบียบของ COE ทุกประการ นี่จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะต้องเสียให้นักศึกษา ในการที่จะต้องขอต่ออายุวีซ่าในอนาคต และยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาอีกทางหนึ่ง ว่าวีซ่าที่นักศึกษาได้รับนั้นถูกต้อง และครอบคลุมความจำเป็นทุกประการไว้แล้ว และในกรณีนี้ ถ้ามีการสมัครเรียนหลักสูตรที่สามด้วย นักศึกษาจะสามารถขอต่อวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียได้อย่างแน่นอน

ถาม :การเรียนในออสเตรเลียต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ตอบ : ค่าเล่าเรียนจะต่างกันตามหลักสูตรและสถาบัน และค่าครองชีพในออสเตรเลียก็จะต่างกันไปตามสถานที่ หลักสูตร และวิถีชีวิตที่นักศึกษาเลือก ถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่แล้ว และการสำรวจของรัฐบาลออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียยังถูกกว่าทั้งสหรัฐฯและอังกฤษ

ถาม :เราควรจะดำเนินการสมัครเรียนและดำเนินเรื่องเมื่อไหร่ดีค่ะ

ตอบ :     ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินเรื่องทั้งหมดตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงขั้นตอนการทำวีซ่านั้น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์สำหรับหลักสูตรภาษา หรืออาจมากกว่านั้นสำหรับหลักสูตรในบางมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มดำเนินเรื่องต่างๆล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 -2 เดือนสำหรับคอร์สภาษาและ TAFE และ ประมาณ 2 – 3 เดือนสำหรับหลักสูตรอื่นค่ะ

ถาม : จะเปลี่ยนที่เรียนในภายหลังได้หรือไม่?

ตอบ : ส่วนใหญ่รัฐบาลออสเตรเลียจะไม่ยอมให้นักศึกษาเปลี่ยนที่เรียนในช่วง 12 เดือนแรก ยกเว้นแต่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น วีซ่านักเรียนที่นักศึกษาได้รับจะระบุชื่อสถานศึกษาของนักศึกษาไว้ด้วย การฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าอาจทำให้รัฐบาลไม่อนุญาตให้นักศึกษาพำนักอยู่ในออสเตรเลียต่อไป

ถาม :ขณะที่อยู่ในออสเตรเลียจะสามารถทำงานได้ไหม?

ตอบ :     นักศึกษานานาชาติที่มีวีซ่านักศึกษาสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้ รับอนุญาตให้ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างเปิดเทอม และช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดสามารถทำงานได้อย่างเต็มเวลา

ถาม : เมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะทำงานต่อในออสเตรเลียได้ไหม?

ตอบ : ในระยะหลังนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบ ว่าด้วยการเข้าเมืองของนักศึกษานานาชาติที่ได้สำเร็จวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสที่จะขอพำนักในออสเตรเลียเป็นการถาวรได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของแต่ละคนด้วย

ถาม :ระหว่างเรียนจะกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างได้ไหม?

ตอบ :     ได้ ถ้านักศึกษามีวีซ่าแบบ multiple travel

ถาม :ผมต้องทำประกันสุขภาพด้วยหรือไม่?

ตอบ : นักศึกษานานาชาติทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวที่จะพำนักอยู่ที่ออสเตรเลียจะต้องทำประกันสุขภาพ (Overseas Student Health Cover หรือ OSHC) น้องๆ ต้องชำระค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกัน OSHC พร้อมๆกับค่าลงทะเบียน นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุมัติวีซ่าด้วย

ถาม :TAFE คืออะไร?

ตอบ :     ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงมากทีเดียว ระบบนี้เรียกว่า TAFE หรือ Training and Further Education หรือระบบการฝึกงานและการศึกษาต่อเนื่อง เป็นระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศทีเดียว มีสาขาวิชาอันหลากหลาย มีหลักสูตรหลายระดับ ตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตร จนถึงขั้นอนุปริญญาชั้นสูง หรือ Advanced Diploma ซึ่งมีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยทีเดียว

ถาม :ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้น ทราบมาว่าจะต้องใช้ Bank Statment ด้วยจริงหรือเปล่าค่ะ ถ้าต้องใช้เราควรจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ค่ะ

ตอบ : ใช่ค่ะ การยื่นขอวีซ่านักเรียนนั้นเราจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินให้กับทางสถานฑูตดูด้วยค่ะ ส่วนจำนวนเงินเท่าไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับคอร์สเรียนที่นักเรียนจะไปเรียนและระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ

ถาม :ในกรณีที่ดิชั้นจะทำงาน Part-time นั้น ดิชั้นจะต้องไปขอ work permit ใช่มั้ยค่ะ และจะขอได้จากที่ไหนค่ะ ขอจากที่เมืองไทยได้เลยหรือเปล่าค่ะ ราคาเท่าไหร่

ตอบ : การทำงาน Part-time คุณสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน และทำงานได้อย่างไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน โดยไม่ต้องขอ work permit

ถาม :ถ้าหลังจากที่เราเรียนจบหลักสูตรที่เราเรียนแล้ว เกิดเปลี่ยนใจอยากจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆ อีกนั้น เราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าค่ะ และจะต้องต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียได้หรือไม่ อย่างไรคะ

ตอบ :     ทำได้ค่ะ หลังจากที่เราเรียนจบหลักสูตรที่เราเรียนเอาไว้แล้วและต้องการที่เรียนคอร์สอื่นๆเพิ่มเติมนั้น เราสามารถทำได้โดยการสมัครเรียนในคอร์สที่เราสนใจจะเรียนต่อค่ะ และหลังจากที่เราได้ COE จากทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าค่ะ ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถดำเนินเรื่องที่ออสเตรเลียได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับมาดำเนินเรื่องที่ไทยค่ะ