Australian Centre

Line chat

parallax background
parallax background
วีช่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (ไม่นานกว่า 4 สัปดาห์) ) เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้สามารถให้ท่านอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง12 เดือน

การยื่นขอวีซ่า
ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่า การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้นการเตรียมเอกสารภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้นสุมุดเงินฝากที่จะต้องยื่นตัวจริง ท่านสามารถทำการรับรองสำเนาถูกต้องได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) หรือรับรองสำเนาจากที่ว่าการอำเภอ ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารตัวจริงและสำเนาเอกสาร ที่ชัดเจน 1 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทำการรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ใบสมัครขอวีซ่า
แบบฟอร์ม 48R/ 48RTHA สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ที่ไม่สามารถขอรับคืนได้
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) และสำเนาหน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร
ที่มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืองอย่างน้อยมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
รูปถ่ายปัจจุบันขนาดใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูป
บัตรประชาชนไทย(สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
ทะเบียนบ้าน หลักฐานการประกอบอาชีพ และอื่นๆที่แสดงสถานะภาพทำงาน และความผูกพันของท่านในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย
ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน พร้อมข้อมูลหรือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์นั้น เป็นต้น
ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้นั้น รวมหลักฐานการติดต่อ ระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงินในกรณีที่ได้ให้การดูแลด้านการเงิน
หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (และ สมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกับท่าน) ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่แจ้งความจำนงว่าจะพำนักอยู่ หลักฐานดังกล่าว อาจได้แก่ สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารฉบับปัจจุบัน ใบรับรองเงินฝากธนาคารซึ่งแสดงสถานภาพทางการเงินในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อย ( เงินสด / บัตรเครดิต ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานการเงินที่เพียงพอ ในกรณีที่ผู้สมัครใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงิน ฝาก(ฉบับจริง) ซึ่งทางสถานทูต จะส่งคืนภายหลังพร้อมกับหนังสือเดินทางของท่าน
ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบัน เช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้างระบุถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน ระยะเวลาทำงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น และเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่
ผู้สมัครที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา ควรจะแสดงหลักฐานรับรองสถานภาพการศึกษาจากทางสถาบัน
ผู้สมัครไม่ควรทำการจองตั๋วเครื่องบินก่อนการอนุมัติวีซ่าเนื่องจากทางแผนกวีซ่าจะไม่สามารถเร่งการดำเนินการพิจารณาโดยใช้กำหนดการ เดินทางของท่านเป้นหลักเกณฑ์

การยื่นขอวีซ่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
เอกสารยินยอมให้เดินทาง
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้ บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC)
ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
o ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
o หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
o บันทึกคำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

การตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครทุกท่านต้องมีสุขภาพอยู่ในมารตรฐานที่กำหนดของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครขอวีช่าท่องเที่ยวตรวจ สุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าติดต่อกับหน่วยงานของโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
ผู้สมัครที่มีอาการบ่งบอกว่าท่านอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 3 เดือน
ทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ (e-mail) แฟกซ์ (fax) หรือ ทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพเพื่อการนำส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค การตรวจสุขภาพนี้กระทำได้เฉพาะแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm

ระยะเวลาการสมัครขอวีซ่า
โดยทั่วไปผู้สมัครจะทราบผลการพิจารณาภายในระยะเวลา 5-7 วันทำการ นับจากวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครล่าช้ากว่าเดิม เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือมีประวัติของการประกอบ อาชญากรรม หรือ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึง สาเหตุของการล่าช้าหากต้องใช้เวลานานกว่า 7 วันทำการ (ตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาพิจารณาจากเว็บไซต์ของสถานทูตในฤดูกาลท่องเที่ยว) ใบสมัครที่ส่งตามไปรษณ๊ย์จะใช้เวลานานกว่าอันเนื่องจากระบบวิธีในการรับ/ส่งทางไปรษณีย์ วีซ่าในหนังสือเดินทาง ด้วยระบบอันทันสมัยของประเทศออสเตรเลียท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับอนุมัติวีซ่าในหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากระบบของวีซ่าเป็นรูปแบบอีเล็คโทรนิค เมื่อทำการเช็คอินกับสายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอีเล็คโทรนิคว่าท่าน ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทางแผนกวีซ่าจะให้รายละเอียดของระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติแนบกับหนังสือเดินทางให้ทราบเป็นรายบุคคล การอนุมัตินี้เป็นข้อมูลของหนังสือเดินทางที่ท่านได้ยื่นให้แ ก่สถานทูต ฉะนั้นหากท่านได้ทำการเปลี่ยนหนังสือเดินทางโดยไม่ได้แจ้งแก่ทางแผนกวี ซ่าล่วงหน้าอาจทำให้ท่านมีปัญหาล่าช้าที่สนามบิน หรือไม่สามารถเดินทางได้

แบบฟอร์มการขอวีซ่า ท่องเที่ยว

48R

48RTH

48S + 1149

956