Australian Centre

Australian Centre logo

Line chat

การขอวีซ่าอาจดูยุ่งยาก แต่เจ้าหน้าที่แนะแนวที่ผ่านการฝึกอบรมของ Australian centre เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำนักเรียนผ่านขั้นตอนการสมัคร

วีซ่านักเรียนของออสเตรเลียมีหลายประเภท ประเภทที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทการศึกษาที่คุณวางแผนจะเรียน

คุณจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้สำหรับการขอวีซ่า
แบบฟอร์มขอวีซ่า (เจ้าหน้าที่แนะแนวของคุณจะช่วยคุณกรอกข้อมูล)
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 1 รูป
หนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้
การยืนยันการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลังจากที่เจ้าหน้าที่แนะแนวของคุณได้สมัครไว้กับสถานศึกษา)
ผลสอบ IELTS (เจ้าหน้าที่แนะแนวของคุณสามารถจองที่นั่งสอบภาษาอังกฤษให้กับคุณ)
เอกสารประสบการณ์ด้านการศึกษาและการทำงาน
หนังสือแสดงความจำนงเข้าศึกษา