Australian Centre

Australian Centre logo

Line chat

parallax background
Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สดใส และมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามทั้ง 4 สาขา คือที่ Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour และ Sydney
นอกจากนี้ SCU ยังบริหาร The Hotel School Sydney ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mulpha Australia และในปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 20 ปีของ SCU ทางมหาวิทยาลัยจะมีการเพิ่มสาขาใหม่ อยู่บนถนน Phillip ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองและย่านธุรกิจของ Sydney
ทางมหาวิทยาลัย SCU ได้ต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลกมากกว่า 80 ประเทศ และได้ทำการสอนหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ด้วยบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่และสนุกสนานกับการเรียน ทางสถาบันมุ่งเน้นสอนนักเรียนทุกคนด้วยครูที่มีคุณภาพ และมีความสามารถและมีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ
เนื้อหาของหลักสูตรของ SCU ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนวิชาชีพ การทำงานแบบ internships หรือในรูปแบบที่สามารถให้นักเรียนจบออกไปแล้วหางานทำได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้มีการทำการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธรณีวิทยา พันธุศาสตร์ หรือการวิจัยคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว
ข้อมูลรายละเอียดของวิชาต่างๆ
Law and Justice : The School of Law and Justice นำเสนอวิชากฎหมายสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์มาบ้าง ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะมีตัวเลือกให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ด้วย นอกจากนี้ทางสถาบันยังนำเสนอ Summer Law School ที่ Gold Coast หรือไม่ก็ที่ Byron Bay ด้วย Business and Information Technology : หลักสูตรนี้สอนให้นักเรียนได้ฝึกหัดการเผชิญหน้าในการเป็นผู้นำในทางธุรกิจหรือ IT ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง on campus หรือ เรียนแบบทางไกลได้ The Associate Degree of Business นี้มีสอนที่ SCU College
Tourism and Hospitality Management : หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างงานหลายๆที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านธุรกิจนี้ไปอย่างมากมาย ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังมีการสอนการทำ research ซึ่งครูจะแนะนำให้อย่างใกล้ชิด
Humanities and Social Science / Creative and Performing Arts / Visual Arts : The School of Arts and Social Sciences จะสอนทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปสร้างสรรค์ รวมทั้งการแสดง ซึ่งขณะนี้มีเปิดสอน Associate Degree of Arts ที่ SCU College ด้วย ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
Education : เนื้อหาของหลักสูตรนี้เน้นสอนนักเรียนให้รู้จักการสอนเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 8 ปีในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสอนเด็กที่อยู่ในศูนย์ Early Childhood Centres (childcare) หรือเด็กวัยก่อนเข้าเรียน และระดับประถม (pre-schools and the early years of primary school) และยังจัดหาหลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปสอนเด็กระดับ upper primary (birth to 12 years)
Environment Science and Engineering : The School of Environment, Science and Engineering หลักสูตรนี้สอนนักเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ต้องการทำงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ที่ SCU College
Clinical Science and Nursing / Sport and Exercise Science : The School of Health and Human Sciences หลักสูตรนี้สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยให้มีการทำงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานทางด้านนนี้กำลังเป็นที่นิยมและต้องการของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มีการสอน Associate Degree of Allied Health ที่ SCU College ด้วย
Indiginous studies : Gnibi College of Indigenous Australian Peoples สอนให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย ทำให้เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เรียนรู้พื้นฐานหรือประวัติของชาวออสเตรเลียมากขึ้น
English Language Centres : The English Language Centres at Southern Cross University สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน โดยเรียนในห้องเรียนขนาดเล็กกับครูที่มีประสบการณ์การสอนมาหลายปีและเป็นครูที่ถูกฝึกมาเพื่อสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เรามีชื่อเสียงในการสอนภาษาอังกฤษด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและมีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกครบมากมาย ทั้งห้องสมุด และห้องแล็บที่ทันสมัย
Academic and General English
ข้อความสำคัญ: วิชานี้สำหรับนักเรียนที่ถือ student visa เป็นหลัก
Academic English [English for Academic Purposes (EAP);
International English Language Testing System (IELTS)]
หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมตัวนักเรียนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นักเรียนจะได้เรียน :
- วิธีการเขียนเรียงความ (essays), การเขียนรายงาน และเข้าใจหัวข้อการเขียนที่เกี่ยวกับทางการศึกษา
- รู้วิธีการค้นคว้าข้อมูลการเขียนจากห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- รู้ถึงบรรยากาศในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
- รู้ถึงการหาข้อมูลทาง Information Technology และการทำงานวิจัย
General English
มีสอนอยู่ 4 ระดับคือ Pre-Intermediate English; Intermediate English;Upper-Intermediate English;และ Advanced English
หลักสูตรนี้มีสอนตั้งแต่ 5-50 สัปดาห์ แล้วแต่ความต้องการของนักเรียน และสามารถเรียนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันที่ไปตรงกับวันหยุด เช่นช่วง Easter or Christmas หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนรุ้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเน้นให้มีการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกันมากๆ นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษทัง้แบบพุดสนทนา หรือแบบเขียนอย่างเป็นทางการ และสามารถฝึกได้ด้วยตัวเอง นักเรียนจะได้มีโอกาสการพูดกับชาวต่างชาติได้มากและบ่อยๆ
การเรียน Academic English และ General English ครอบคลุมดังนี้
- เรียน 20 ขั่วโมงต่อสัปดาห์แบบตัวต่อตัวกับครูที่มีประสบการณ์และครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพสะ
- เรียน 5 ชั่วโมงสำหรับเรียนด้วยตัวเองแบบอิสระ
- เรียนในห้องแล็บ 1 ชม.ต่อสัปดาห์ และสามารถเข้าไปใช้ในห้องแล็บได้อีกหลังหมดชั่วโมงเรียน
- มีการทดสอบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
- ห้องเรียนจะเป็นแบบผสมผสานของนักเรียนจากหลายประเทศ
- นักเรียนจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตร และการเข้ามาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
High School Preparation English (including Senior High School)
SCU English Language Centre at Coffs Harbour ช่วยเตรียมตัวนักเรียนระดับมัธยมให้เข้าเรียนกับครู และเพื่อนนักเรียนชาวออสเตรเลีย โดยจะได้เรียนวิชาเลข วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และจะได้รับการบ้านกลับไปฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ และมีการทดสอบทุกเดือนเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน Study Tour Programs
ข้อความสำคัญ : วิชานี้สำหรับนักเรียนที่ถือ Tourist Visa หรือ Working Holiday Visa เท่านั้น นักเรียนที่ถือ Student Visa ไม่มีสิทธิ์
English for Specific Purposes Programs หลักสูตรนี้มีสอนอยู่ 3 ที่ คือ Lismore, Coffs Harbour and Tweed Gold Coast
นักเรียนสามารถเรียนวิชานี้คู่กับวิชาสายอาชีพ เชน English plus Nursing; English plus Hospitality; English plus Tourism; English plus Marine Mammal Awareness Training; English for Aviation; English plus Surfing; English plus Sports และอื่นๆอีกมากมาย
IELTS Preparation
SCU English Language Centres at Lismore campus and Tweed Gold Coast campus สอน IELTS 10 สัปดาห์ เพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนไปสอบ IELTS ด้วยครูที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์การสอน IELTS
TOEIC Testing Centre at Coffs Harbour Campus
SCU English Language Centre at Coffs Harbour ได้รับอนุมติ หรืออนุญาตให้เป็นศูนย์การสอบ TOEIC เพราะศูนย์ของเราทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม